COBIT® 5 - poziom Foundation

Wprowadzenie do tematyki szkolenia

COBIT 5 ("Control OBjective in Information and related Technology" z portfela kwalifikacji APMG International™) to standard zorientowany na biznes. Rozumie się przez to połączenie celów biznesowych z celami IT, dostarczanie metryk i modeli dojrzałości do pomiaru, czy cele te zostały osiągnięte oraz określenie obowiązków dotyczących właścicieli procesów IT i właścicieli biznesowych.

COBIT opisuje wszystkie obszary zarządcze, administracyjne oraz operacyjne w IT. Jest kompleksowym standardem dla wdrażania mechanizmów kontrolnych i dobrych praktyk w informatyce. Korzystanie z niego nie wyklucza jednak, ani nie zastępuje stosowania innych standardów. Wdrożenie COBIT-u można uzupełniać poprzez stosowanie najlepszych praktyk bardziej szczegółowo traktujących o danym procesie lub obszarze. Standard ten efektywnie pomaga zdiagnozować, jakie dodatkowe mechanizmy i w jakim stopniu powinny być wdrożone.

Opis szkolenia

Szkolenie obejmuje zakresem podstawy dobrych praktyk COBIT 5, standardu stworzonego przez ISACA. Dzięki zdobytej wiedzy słuchacze mają możliwość uzyskania certyfikatu COBIT 5 Foundation.

Szkolenie jest akredytowane przez APM Group Ltd. Oznacza to, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikującego na poziomie Foundation.

Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Językiem wykładowym jest język polski. Materiały, ćwiczenia oraz egzamin są w języku angielskim.

Wymagania wstępne

Brak.

Pomimo braku formalnych wymagań, zalecamy zapoznać się z publikacją ISACA COBIT 5 Framework jeszcze przed szkoleniem.

Adresaci szkolenia

 • kierownicy i dyrektorzy działów IT
 • menedżerowie średniego i wyższego szczebla
 • menedżerowie ds. jakości
 • właściciele procesów
 • audytorzy
 • osoby zainteresowane poznaniem standardu COBIT 5
 • osoby zainteresowane udokumentowaniem swojej wiedzy w zakresie COBIT 5
 • osoby zainteresowane stosowanie standardu w praktyce

Korzyści dla uczestników

 • Zrozumienie podejścia COBIT do zarządzania organizacją i relacji COBIT z innymi najlepszymi praktykami IT.
 • Wiedza dająca zrozumienie ryzyka związanego z IT.
 • Wiedza umożliwiająca podejmowanie bardziej świadomych decyzji w obszarze bezpieczeństwa informacji.
 • Umiejętność wdrażania tej wiedzy i świadomości ryzyka dla zwiększenia efektywności w zapobieganiu, wykrywaniu i zarządzaniu ryzykiem.
 • Narzędzia wspierające podejmowanie decyzji biznesowych, przez zastosowanie dobrych praktyk w dostarczaniu wartościowych informacji dla biznesu.
 • Umiejętność wsparcia organizacji w realizacji zobowiązań w obszarze IT, wynikających z przyjętych standardów i wymogów prawnych.

Korzyści dla organizacji

 • Zrozumienie podejścia COBIT do zarządzania organizacją i relacji COBIT z innymi najlepszymi praktykami IT.
 • Nowe kompetencje w zakresie stosowania narzędzi wspierających osiąganie celów strategicznych.
 • Rozszerzona świadomość korzyści biznesowych, wynikających z efektywnego i innowacyjnego wykorzystania IT.
 • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad innymi organizacjami przez zapewnienie zgodności z odpowiednimi ustawami, przepisami wykonawczymi, kontraktami i polityką.
 • Ograniczenie złożoności i zwiększenie opłacalności poprzez lepszą i łatwiejszą integrację standardów bezpieczeństwa informacji, dobrych praktyk i / lub sektorowych wytycznych, doskonalące ład działalności operacyjnej poprzez rzetelne i efektywne zastosowanie technologii.
 • Wzrost zadowolenia pracowników dzięki jednolitej integracji zasad bezpieczeństwa informacji z pozostałymi standardami organizacji.

Metody pracy

 • ćwiczenia indywidualne
 • ćwiczenia zespołowe
 • studia przypadków
 • konwersatoria
 • mini wykłady poparte ilustracjami
 • indywidualne konsultacje w przerwach i poza czasem szkolenia
 • praca własna poza czasem szkolenia

Program

Program szkolenia został akredytowany przez APMG i w związku z tym w pełni pokrywa zakres tematyczny egzaminów COBIT 5.

 • Korzyści ze stosowania COBIT 5
 • Architektura i format COBIT 5
 • COBIT 5 i inne standardy
 • Pryncypia
  • Pryncypium 1 – Spełniać potrzeby interesariuszy
  • Pryncypium 2 – Uwzględnić całą organizację
  • Pryncypium 3 – Stosować jedną spójną metodykę
  • Pryncypium 4 – Umożliwić podejście holistyczne
  • Pryncypium 5 – Oddzielić nadzór od zarządzania
 • Czynniki umożliwiające
  • Czynnik umożliwiający 1 – Pryncypia, polityki i ramy
  • Czynnik umożliwiający 2 – Procesy
  • Czynnik umożliwiający 3 – Struktury organizacyjne
  • Czynnik umożliwiający 4 – Kultura, Etyka, Zachowania behawioralne
  • Czynnik umożliwiający 5 – Informacja
  • Czynnik umożliwiający 6 – Usługi, Infrastruktura i Aplikacje
  • Czynnik umożliwiający 7 – Ludzie, Umiejętności i Kompetencje
 • Kluczowe wskaźniki wdrożenia
 • Siedem faz modelu cyklu życia
 • Siedem czynników umożliwiających zmianę
 • Relacja pomiędzy czynnikami umożliwiającymi zmianę a cyklem życia ciągłego doskonalenia
 • Ocena procesów

Warunki egzaminu

 • czas: 50 minut
 • liczba pytań: 50
 • minimalna liczba punktów zaliczająca egzamin: 25 (50%)
 • nie można korzystać z żadnych pomocy pisemnych i elektronicznych
 • po zdanym egzaminie APMG wystawia certyfikat, który ważny jest bezterminowo