Regulamin korzystania ze stron internetowych w domenie metodea.pl

Przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny prosimy zapoznać się z poniższymi warunkami. Jeżeli użytkownik nie akceptuje tych warunków (zwanych dalej "WARUNKAMI") nie należy korzystać z niniejszej witryny.

Korzystanie z witryny

METODEA Sp. z o.o. udziela zgody na przeglądanie i korzystanie z zasobów witryny pod warunkiem uwzględnienia wszystkich praw autorskich. Użytkownik może wykorzystywać je jedynie w celach osobistych, nie może ich powielać, udostępniać publicznie, powielać ani w inny sposób rozpowszechniać lub wykorzystywać. Zwartość witryny podlega prawom autorskim i ochronie prawnej. Nazwy firm i produktów wymienione są w celach informacyjnych i są chronione odpowiednimi prawami.

Odnośniki do innych witryn w sieci zamieszczone na tej witrynie służą ułatwieniu nawigacji. METODEA Sp. z o.o. nie kontroluje zawartości tych witryn i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Użytkownik łączy się z nimi na własną odpowiedzialność.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

MATERIAŁY DOSTĘPNE W TEJ WITRYNIE SĄ DOSTARCZONE W FORMIE TAKIEJ, W JAKIEJ SĄ DOSTĘPNE, ZE WSZYSTKIMI SWYMI BŁĘDAMI I BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, W TYM GWARANCJI JAKOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

METODEA Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności, aktualności ani kompletności tych materiałów oraz może bez uprzedniego powiadamiania dokonywać w nich zmian.

Ograniczenie odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYNY NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. W ŻADNYM WYPADKU METODEA Sp. z o.o., JEJ DOSTAWCY ANI FIRMY TRZECIE WYMIENIANE W TEJ WITRYNIE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ UŻYCIE ALBO NIEMOŻNOŚĆ UŻYCIA TEJ WITRYNY LUB WITRYN Z NIĄ POŁĄCZONYCH. KOSZTY ZWIĄZANE Z OPERACJAMI KONIECZNYMI DO PRZEPROWADZENIA W WYNIKU KORZYSTANIA Z TYCH WITRYN PONOSI UŻYTKOWNIK.

METODEA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszych warunkach w dowolnym czasie i bez powiadomienia, dlatego należy okresowo odwiedzać tę stronę w celu sprawdzenia aktualnych zapisów na niej zawartych.